Werkgever

Gedrag op het werk
Recent onderzoek toont aan dat ruim één derde van de werknemers in de dienstverlenende sector te maken heeft met een vorm van agressie en geweld. Van alle slachtoffers van pesterijen blijft 22 procent enige tijd ziek thuis. Dat kost u als werkgever veel geld. Ook problemen met werving van personeel, ongemotiveerde werknemers en wraak brengt hoge kosten met zich mee. De productie lijdt onder de nare sfeer.

Arbeidsconflicten
Arbeidsconflicten vormen al enige jaren de bron van de psychische klachten onder werknemers met de grootste kans op instroom in blijvende arbeidsongeschiktheid de kleinste kans op uitstroom hieruit.

Ongewenst gedrag
Bij ongewenst gedrag wordt vaak de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf geraadpleegd door het slachtoffer. Samen proberen ze dan een oplossing te zoeken waardoor bijvoorbeeld het pesten of de intimidatie stopt. Wanneer het incidenten zijn die om grote maatregelen vragen dan kan het slachtoffer ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het betreffende bedrijf. Wanneer het daarbij om strafbare zaken gaat dan kan het slachtoffer er voor kiezen om aangifte te doen.

Strafbare incidenten
Naast ongewenst gedrag hebben diverse werkgevers helaas ook in toenemende mate te maken met strafbare incidenten op de werkplek. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden geeft aan dat ..% van de werknemers in 2009/2010 wordt gebeten, geschopt of geslagen. Bij strafbare incidenten ontstaat vaak samenwerking met justitie en politie.

Beleid
Om als werkgever goed beleid te kunnen voeren wil je graag weten hoe deze zaken er in je bedrijf voor staan. Stagira ontwikkelde de Sociale Veiligheidsindex, een wetenschappelijk onderzochte vragenlijst die digitaal kan worden afgenomen onder werknemers. Op deze wijze krijgt u een goed beeld van de aard en omvang van incidenten, de gevolgen en de maatregelen die werknemers in het bedrijf kennen of kunnen bedenken. Met deze informatie in de hand kunt u uw beleid goed invullen. Het onderzoek is tevens als een PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) in te zetten. Dit wil zeggen dat medewerkers die lichamelijke en geestelijke klachten vertonen op basis van dit onderzoek anoniem worden opgeroepen door de bedrijfsarts om doorverwezen te worden naar een behandelaar en zo verdere schade te beperken.

Beroepsgroepen en hun omgeving
Sommige beroepsgroepen komen tijdens hun werk vaker met agressie en geweld in aanraking dan andere. Politie, brandweer, hulpverleners op ambulances, medewerkers van verpleeghuizen, geldtransport medewerkers. Toch zijn er steeds meer beroepsgroepen die door een veranderde omgeving last hebben van sociale onveiligheid tijdens hun werk: bijvoorbeeld de vroedvrouw die ‘s nachts niet een wijk meer in durft te gaan, onderwijzend personeel op bepaalde scholen of medewerkers van benzinestations. Een aanpak van de omgeving zoals de wijk, openbare ruimtes vragen mede om een aanpak om dit werk veiliger te maken.
__________________________________________

Aanpak per branche

Doel arboconvenanten

– Substantiële verbetering arbeidsomstandigheden
– Daling ziekteverzuim en wao-instroom
– Arbobeleid op bedrijfstakniveau reguliere plaats in CAO
– Stimulering Arbo-dienstverlening

Afhankelijk van de problemen en behoeftes van een branche kan een groot aantal verschillende afspraken in een arboconvenant worden opgenomen. Afspraken over de toepassing van de stand van de wetenschap en het toezicht op de naleving van deze afspraken door de Arbeidsinspectie vormen onderdeel van sommige convenanten. Onder stand van de wetenschap wordt verstaan: maatregelen die al beschikbaar zijn of die in de toekomst beschikbaar komen om arbeidsrisico’s te beheersen. Onderdeel van die afspraken kunnen normen zijn, die door de overheid als beleidsregel worden gepubliceerd. Een convenant bevat in de regel ook bepalingen om het arbobeleid in de branche verder te verbeteren, bijvoorbeeld door het instellen van een arboplatform of een informatiepunt.

Overheid, werkgevers en werknemers kunnen in een convenant verder regelen dat branchegerichte instrumenten worden ontwikkeld of verbeterd. Ook kan de overheid bijvoorbeeld de ontwikkeling en toepassing van innovatieve arbeidsmiddelen en -methoden subsidiëren.

Arboconventanten met beleid voor agressie en geweld

 • Academische ziekenhuizen
 • GGZ
 • Gehandicaptenzorg
 • Gemeenten
 • Ziekenhuizen
 • Welzijn
 • Jeugdhulpverlening
 • Ambulancezorg
 • Onderwijs PO/VA
 • Recreatie

Intentieverklaringen in 2004 agressie en geweld

 • Beveiligingsbranche
 • Onderwijs POVO
 • Ambulante handel en detailhandel in AGF, bloemen en vis
 • Taxibranche

Een aantal Arboconvenanten zijn inmiddels beëindigd en geëvalueerd. Alle convenanttrajecten zullen op of voor 1 juli 2007 zijn beëindigd. Veel gedachtegoed is per sector terug te vinden. Een aantal sectoren ontwikkelt na 2007 nog door op de via de arboconvenanten ingeslagen weg.
_________________________________________

Opleidingen voor het omgaan met:

 1. Ziektebeelden
  Sommige ziektebeelden kunnen het gedrag van mensen ingrijpend veranderen. Deze mensen kunnen hierdoor onverwacht boos worden of gewelddadig reageren. In deze cursussen leer je deze beelden herkennen met de hierbij ontwikklede handelswijze.
 2. Hanteren van agressie
  Diverse organisaties bieden opleidingen aan om medewerkers beter om te leren omgaan met agressieve cliënten.Deze vaardigheid zorgt er voor dat de agressie in het contact afneemt of de-escaleert. Indien er in de organisatie al diverse incidenten plaats vonden dan kan de emotie hierover tijdens zo’n training oplopen.

Omgaan met diversiteit
In een interculturele maatschappij is de centrale vraag: Hoe ga je met andere mensen om? Zijn mensen bereid om kennis en inzicht in de diverse culturele achtergronden in hun omgeving te verwerven? Interculturele communicatie en omgangsvaardigheden zijn te leren.